Политика за поверителност и защита на личните данни

Благодарим Ви, че посетихте сайта на Виталино!

Уебсайтът www.vitalino.bg (наричан за краткост по-долу „сайтът“, „ние“ или „нас“) и свързаните с него услуги са направени достъпни за Потребители и Клиенти (наричани по-долу и „Ви/Вие“, „Вас“) в съответствие с водена политика по управление защитата на личните данни, съдържаща условията, описани в настоящия документ. Уебсайтът е собственост и се управлява от служители на „НИКОН-НК“ ЕООД, ЕИК 121127450, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.“Луи Айер“ № 36.

Защитата на данните и тяхната сигурност са много важни за нас и „НИКОН-НК“ЕООД гарантира поверителността на непубличната информация и личните данни на всички посетители и ползватели на уебсайт www.vitalino.bg. С настоящето може да се информирате относно събирането, обработването, съхраняването и използването в дейността ни на Вашите лични данни.

Вашите лични данни се управляват от „НИКОН-НК“ ЕООД, ЕИК 121127450, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.“Луи Айер“ № 36, наричан по-нататък „Дружество/то“, което е администратор на лични данни и е регистриран като такъв в Комисия за защита на личните данни.

Осъществяваме дейността си като администратор на лични данни при спазване на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните) и всички относими разпоредби на българското законодателство и законодателството на ЕС за защита на данните.

Подробна информация относно защитата на лични данни, целите, основанията и средствата за обработването им, поддържаните регистри с лични данни и друга информация, която Ви интересува в качеството Ви на субект на лични данни, можете да намерите по-надолу в настоящата Политика за поверителност, както и като се свържете с назначеното от нас длъжностно лице на адрес: a.atanasow@magazinidar.com

ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА

С приемане и прилагане на настоящата Политика за поверителност и за защита на личните данни Дружеството отчита правото на неприкосновеност на личността и личния живот и се стреми да прилага цялостна политика за защита срещу неправомерен достъп и/или обработване на лични данни на потребителите на уеб страницата www.vitalino.bg.

С тази Политика за поверителност и за защита на личните данни Дружеството има за цел и да информира потребителите на този уебсайт за целите на обработване на техните лични данни, за получателите или категориите получатели, на които биха могли да бъдат разкрити данните, за основните принципи, залегнали при събирането и обработката на лични данни, в това число доброволното начало за предоставяне на лични данни, стриктното съблюдаване на правата на потребителите и спазването задълженията на Дружеството в качеството му на администратор на Вашите лични данни. Предоставянето на лични данни става при спазване на принципите, условията и реда, установени в Общия регламент относно защитата на данните, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи правната уредба на тези отношения.

За целите на привеждане в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в сферата на защита на личните данни настоящата Политика за поверителност подлежи на актуализация и може да бъде променяна и допълвана периодично, ако законът или практиката на регулатора налагат това. Нейната най-актуална версия ще намерите публикувана на тази уебстраница.

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ

Използваните термини в настоящата Политика на поверителност имат следното значение и смисъл:

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко чрез различни идентификатори като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или чрез други специфични признаци, свързани с физическа, икономическа, културна или социална идентичност и др.

Администратор на лични данни – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която самостоятелно или чрез възлагане на друго лице обработва лични данни, като определя надлежно целите и средствата за обработването.

Оператор на лични данни - физическо или юридическо лице, на което е възложено с длъжностна характеристика, заповед или договор да събира, изменя, актуализира, складира, поддържа, употребява и/или използва във връзка с обработването на документация от името на Администратора, съхранява, архивира, заличава и т.н., лични данни в съответния регистър.

Лице по защита на личните данни - длъжностно лице, притежаващо необходимата компетентност, което е упълномощено от администратора на лични данни с писмен акт, в който са уредени правата и задълженията му във връзка с осигуряване на минимално необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни при тяхното обработване за съответния регистър.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ЦЕЛИ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТКАТА ИМ

ОПЛАКВАНИЯ/ МНЕНИЯ/ ПРЕПОРЪКИ/ЗАПИТВАНИЯ

Информацията, която предоставяте при изпращането на оплаквания/ мнения/ препоръки/запитвания относно дейността на Виталино минимално включва следните данни:

 • имейл.

Допълнително имате възможност да предоставите по Ваше желание и преценка и следните данни:

 • имена;
 • телефон.

Вашето оплакване/мнение/препоръка/запитване ще достигне до нас с посочване на Вашия имейл адрес, за да може да осъществим обратна връзка с Вас. С въвеждането на Вашите данни и щракване върху бутон „изпрати“ декларирате своето съгласие за използване на Вашия имейл адрес за отговор на заявката Ви за контакт. По всяко време може да оттеглите съгласието си в съответствие с член 6, параграф 1, буква „а“ от Общия регламент за защита на данните относно обработването на личните данни, събрани по време на процеса на регистрация.

Цели и правните основания за обработване на личните данни са:

 • обработване на данни за изпълнение на законови задължения:
  • при извършване на проверки от съответните компетентни органи (например Комисия за защита на потребителите)
  • удовлетворяване на рекламации.
 • обработване на данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
  • събиране и съхраняване на информация относно оплаквания/мнения/препоръки/запитвания.

ЛИЦА, ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ

Категории лица, които достъпват и обработват личните данни на потребителите:

 • лица, които поддържат техническото оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните данни на клиента;
 • служители на Дружеството във връзка с управление на мнения, препоръки или запитвания от контактната форма.

Други администратори на лични данни, на които предоставяме лични данни на клиентите ни на собствено основание и от свое име, при необходимост или при поискване, са само компетентни органи – които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Дружеството предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдебни органи, надзорни и/или регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, Национална агенция по приходите.

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТИ НА ДАННИТЕ СА:

 1. Достъп до лични данни – всеки потребител, след отправено писмено заявление, има право на достъп до събраните от Дружеството лични данни. В случаите, когато при осъществяване на това си право е налице възможност да се разкрият лични данни за трето лице, ние предоставяме достъп само до тази част от тях, която е относима за конкретния потребител, отправил искане. По всяко време Вие имате възможност да поискате от нас потвърждение дали отнасящи се до Вас данни се обработват, за какви цели, категории Ваши данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; съобщение в разбираема форма, съдържащо личните Ви данни, които обработваме, както и всяка информация за техния източник; информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни.
 2. Право на заличаване, коригиране, блокиране на Вашите лични данни, обработването на които не отговарят на изискванията на действащата нормативна уредба. Упражнявайки тези права, Вие можете да поискате от нас да уведомим и третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко предприето заличаване, коригиране или блокиране, извършено при условията на предходното изречение, с изключение на случаите, когато това е практически невъзможно или неосъществимо.
 3. Право да възразите срещу обработване на личните Ви данни по всяко време при наличие на законово основание за това. В случай, че не желаете Дружеството да обработва личните Ви данни, следва да ни уведомете писмено за това. Посочените по-горе права може да упражните чрез заявяване на Вашето искане на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни на Дружеството– Атанас Атанасов, на адреса за контакт, посочен в in fine на тази Политика за поверителност.

ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИ“ И IP АДРЕСИ

Какво представляват „бисквитките“ и тяхното деактивиране

„Бисквитките“ представляват пакет информация, под формата на съвсем малък като размер файл, изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. Използваме бисквитки за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители) и за проследяване на достъпа на отделни потребители до сайта, за системи за оценяване на съдържанието от потребителите и т.н. Дадена „бисквитка“ остава записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но това не е задължително или правило - тя може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. Бисквитките могат да бъдат изтрити и от потребителя по всяко време. Чрез HTTP бисквитките уеб сайтовете могат да "различават" и "запомнят" посетителите си и техните индивидуални предпочитания, настройки и извършени действия. Може да научите повече за видовете бисквитки на: https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквитка.

Почти всеки браузър може да позволи да изтриете по всяко време или да забрани изобщо използването на „бисквитки“ чрез съответна настройка (за повече информация вижте https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквитка). Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас. Заради описаните цели на използване правното основание за обработване на личните данни с използване на бисквитки е посочено в член 6, параграф 1, буква „е“ от Общия регламент за защита на данните. Ако сте ни предоставили Вашето съгласие за използване на бисквитки въз основа на референция („забрана за бисквитки“), предоставена от нас на уеб сайта, законосъобразността на използване се урежда допълнително от член 6, параграф 1, изречение първо, буква „а“ от Общия регламент за защита на данните.

След като данните, прехвърлени от бисквитките, вече не са необходими за целите, посочени по-горе, тази информация ще бъде изтрита. Може да се наложи по-нататъшно съхранение в отделни случаи, само ако това се изисква по закон.

IP Адрес

IP адресът (интернет протокол) представлява число, което уникално идентифицира един компютър или друг хардуер, свързан към Интернет, и го свързва с други, когато изпращат информация през Интернет или локална мрежа. IP адресът сам по себе си не може да идентифицира дадено физическо лице, но в комбинация с друга допълнителна информация това би било възможно. Ние съхраняваме IP адрес и данните от него, за да обезпечим сигурността на нашите системи от злоумишлени действия и посегателства.

ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ УЕБСТРАНИЦИ

Настоящият сайт може да съдържа линкове към други уеб сайтове. Указанията за защита на личните данни важат само за нашата уеб страница.

Докато потребителите посещават и разглеждат уебсайта ни, ние следим посетените от тях страници и времето, което са прекарали в уеб сайта чрез инструмента за анализ Google Analytics. Google Analytics представлява уеб услуга, предоставена от Google Inc. за съставянето на детайлна статистика за посетителите на уебсайтове. Google Analytics извършва събиране на различни данни за посетителите на сайтовете, в които е поставен кода му чрез бисквитки. Събраната там информация може да се използва само и единствено от екипа на www.vitalino.bg с цел подобряване на потребителското ви преживяване.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните Ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ВРЪЗКАТА

За да защитим в най-голяма степен Вашите данни от злоумишлени действия на трети лица, сме предприели съвременни технически и организационни мерки за обезпечаване на сигурността като в някои раздели използваме криптографски методи.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дружеството има правото да промени политиката си за защита на лични данни по всяко време, без предизвестие при спазване на законовите изисквания, като новите условия ще започват да се прилагат след публикуването им на настоящата страница.

Настоящата Политика за защита на личните данни се отнася за уебсайтът www.vitalino.bg и за неговите посетители.

В случай че имате допълнителни въпроси относно механизмите, по които обработваме предоставените от Вас лични данни или искате да отправите препоръки, или да споделите Вашето мнение, касаещо изложената Политика за поверителност на лични данни, се свържете с нас както следва:

Длъжностно лице по защита на данните:

Атанас Атанасов
Тел. за връзка: 0885899236, факс: 02/8624395
Имейл адрес: a.atanasow@magazinidar.com
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул.“Луи Айер“ № 36.